Loading...
Skip to Content

Evidencia zamestnancov

Vytvorenie zamestnanca v Schedy

Vytváranie nových zamestnancov, ich aktivácie, priraďovanie rolí môžete uskutočňovať v časti Nastavenia / Zamestnanci kliknutím na   Nový zamestnanec.

Po vytvorení zamestnanca je potrebné zamestnanca inicializovať a aktivovať.

Inicializácia zamestnanca

Inicializáciu zamestnanca je potrebné vykonať len prvý krát po jeho vytvorení. Inicializáciou je zaslaný email zamestnancovi s prihlasovacími údajmi.

Vykonáte ju kliknutím na modrú ikonu obálky    v časti Nastavenia / Zamestnanci pri danom zamestnancovi. Po zinicializovaní modrá obálka zmizne a nahradí ju ikona žiarovky  , ktorá predstavuje aktiváciu / deaktiváciu zamestnanca. Predvolene je po inicializácii zamestnanec deaktivovaný. Po jej kliknutí sa zamestnanec aktivuje a je mu umožnené sa prihlásiť.

Aktivácia zamestnanca

V akomkoľvek čase je možné zamestnanca aktivovať / deaktivovať. Napríklad pre prípad materskej dovolenky môžete zamestnanca dočasne deaktivovať, aby sa nezobrazoval v kalendári spoločnosti. História žiadostí, dochádzka aj nastavenia zamestnanca však ostávajú zachované a po znovu-aktivácii sú opäť prístupné.

Aktiváciu alebo deaktiváciu zamestnanca vykonáte kliknutím na ikonu žiarovky    v časti Nastavenia / Zamestnanci pri danom zamestnancovi v spoločnosti. Červená žiarovka znamená, že je zamestnanec deaktivovaný.

Vymazanie zamestnanca

Pre vymazanie zamestnanca je potrebné kliknúť na ikonu koša    v časti Nastavenia / Zamestnanci.

Divízie

Vytvorenie divízie

Vytvorenie novej divízie je možné vykonať v časti Nastavenia / Zamestnanci v tabuľke Zoznam divízií kliknutím na   Nová divízia.

Do novootvoreného okna stačí zadať Meno divízie a stlačiť tlačidlo Uložiť.

Zaradenie zamestnanca do divízie

Zamestnanca zaradíte do divízie kliknutím na riadok zamestnanca v časti Nastavenia / Zamestnanci v tabuľke Zoznam zamestnancov.

V novootvorenom okne Editácia zamestnanca vyberte v časti Divízia žiadanú divíziu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Schvaľovacie reťazce

Žiadosti zamestnanca schvaľuje automaticky jeho nadriadený, ktorý je nastavený v Nastaveniach zamestnanca. Ak potrebujete iný tok schvaľovania, či už iná osoba ako nadriadený alebo viacstupňové schvaľovanie, je potrebné vytvoriť Schvaľovacie reťazce.

Schvaľovacie reťazce slúžia na schvaľovanie pracovného voľna zamestnancov v prípade, ak je žiadané aby pracovné voľno schvaľovalo viac ako jeden zamestnanec. Napríklad najprv schvaľuje pracovné voľno team leader a následne riaditeľ spoločnosti.

Vytvorenie schvaľovacieho reťazca

Vytvorenie nového schvaľovacieho reťazca je možné v časti Nastavenia / Zamestnanci v tabuľke Zoznam schvaľovacích reťazcov kliknutím na   Nový reťazec.

V novootvorenom okne je potrebné vyplniť Meno schvaľovacieho reťazca. Do časti Reťazec je potrebné vložiť zamestnancov v poradí, v akom chceme, aby zamestnanci schvaľovali dané pracovné voľno. Vykonáte to potiahnutím alebo kliknutím zamestnancov z pravého stĺpca Reťazca.

Pridelenie schvaľovacieho reťazca zamestnancovi

Zamestnancovi pridelíte schvaľovací reťazec kliknutím na riadok zamestnanca v časti Nastavenia / Zamestnanci v tabuľke Zoznam zamestnancov.

V novootvorenom okne Editácia zamestnanca vyberte v časti Schvaľovací reťazec žiadaný reťazec a kliknite na tlačidlo Uložiť.