Loading...
Skip to Content

Dochádzkový systém

Dochádzkový systém slúži na presné meranie pracovného času zamestnancov. Schedy v súčasnosti ponúka dva typy merania dochádzky:

  1. Dochádzkový systém s terminálom Schedy reader
  2. Online dochádzkový systém (bez terminálu na čítanie kariet / čipov)

Dochádzkový systém s terminálom Schedy reader

Pri tomto type sledovania dochádzky každý zamestnanec spoločnosti, ktorému chcete sledovať dochádzku, obdrží čip alebo kartu, ktorý ma jedinečný kód. Administrátor v nastaveniach spoločnosti priradí jednotlivé karty/čipy určeným zamestnancom. Následne pri príchode/ odchode zamestnanca zo spoločnosti pri priložení karty/čipu na terminál dôjde k zaevidovaniu času do dochádzky zamestnanca v systéme.

Terminál k svojej funkčnosti potrebuje len napájanie z elektrickej siete a na internet sa pripája cez Wifi. Týmto je odbremenená nutnosť ťahania internetovej kabeláže. Terminál môžete mať položený na stole alebo pripevnený naším špeciálnym držiakom na stene.

Online dochádzkový systém

Pri tomto type merania dochádzky má každý zamestnanec po prihlásení na hlavnom paneli viditeľný panel s informáciou o dnešnej dochádzke, čase príchodu a odchodu.

Všetky príchody a odchody zamestnanec zaznamenáva cez tlačidlo Príchod / Odchod na hlavnom paneli.

Tento spôsob evidencie príchodu a odchodu však odporúčame iba spoločnostiam, kde je častá práca na rôznych miestach (u klienta, home-office atď.) a vysoká dôvera voči zamestnancom, keďže zamestnanec sa môže prihlásiť do svojho konta kdekoľvek a kedykoľvek. Pri stálom mieste výkonu práce odporúčame využívať dochádzkový systém s terminálom Schedy reader.

Nastavenie dochádzkového systému

Všetky nastavenia dochádzkového systému je možné nájsť v časti Nastavenia/ Nastavenie dochádzky.

V ľavej časti sa nachádza zoznam všetkých kariet a čipov v spoločnosti zoradené podľa posledného načítania terminálom. Po priložení karty alebo čipu na terminál sa nový záznam automaticky objaví v tejto tabuľke. Po kliknutí na ikonu … môžete priradiť novú kartu zamestnancovi spoločnosti. Na jedného zamestnanca môže byť zaevidovaná len jedna karta alebo čip. V prípade straty je potrebné pri pôvodnej karte zamestnanca odstrániť a zamestnanca zapísať pri novej karte.

V pravej časti v tabuľke Terminály v spoločnosti môžete vidieť zoznam terminálov evidovaných na vašu spoločnosť. Objavia sa vám tam automaticky po zakúpení terminálu. Môžete si tu upraviť názov (napr. Predajňa, Administratívna budova a pod.). Toto je vhodné hlavne v prípade, ak v spoločnosti evidujete viac terminálov a potrebujete rozlíšiť, kde zamestnanec zaevidoval svoju dochádzku.

V pravej časti v tabuľke Zadávanie dochádzky môžete povoliť zobrazovanie tlačidla pre príchod / odchod, teda pre Online dochádzkový systém. Pri povolení sa zobrazuje všetkým zamestnancom spoločnosti registrovaným v Schedy.

Moja dochádzka

Časť moja dochádzka je prístupná všetkým zamestnancom v prípade aktivovania online dochádzkového systému alebo len tým čo majú kartu alebo čip v prípade dochádzky s terminálom.

V mojej dochádzke môže zamestnanec vidieť dochádzku v rámci jednotlivých mesiacov. Prepínanie medzi mesiacmi a rokmi je možné pomocou tlačidiel v hornej časti tabuľky.

V tabuľke je možné vidieť údaje ako sú celkové odpracované dni a hodiny, priemer, nadčasy v danom mesiaci a ďalšie.

Celková dochádzka

Časť celková dochádzka je prístupná rolám manažér a admin. Je možné v nej vidieť základné informácie o dochádzke jednotlivých zamestnancov. Pre detailnejší pohľad stačí kliknúť na riadok zamestnanca a otvorí sa okno s jeho dochádzkou so všetkými údajmi. Opätovne je tu možnosť prepínať medzi mesiacmi a rokmi.

Okrem uvedeného máte možnosť vidieť dnešnú dochádzku prepnutím do okna dnešná dochádzka / absencie v hornej časti tabuľky.